Metoda Butejko w walce z astmą

Zastosowanie cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki zmniejsza częstość stosowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela oraz wpływa na poprawę stopnia kontroli astmy u osób z astmą. To wyniki badań Kingi Wasilewskiej w ramach pracy magisterskiej na UM w Łodzi.

„Ocena wpływu treningu oddechowego Metodą Butejki na częstość przyjmowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela u pacjentów chorujących na astmę oskrzelową” to praca magisterska napisana przez Kingę Wasielewską pod kierunkiem naukowym Promotor dr hab. n. med. profesor uczelni Hanny Zielińskiej-Bliźniewskiej z Zakładu Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cel i wnioski

Celem pracy była ocena wpływu sześciotygodniowego cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki, na częstość przyjmowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela u pacjentów z astmą. Szczególnie istotna była ocena, czy zastosowanie cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki wpłynie na zmniejszenie częstości stosowania leków doraźnych, a ponadto, czy wpłynie na stopień kontroli astmy. 41 Badaniem objęto 32 osoby chorujące na astmę, u których kluczowym kryterium było stosowanie doraźnych leków rozszerzających oskrzela. 

Do oceny badanych wskaźników wykorzystano ankietę własną, skalę ACT, skalę nasilenia duszności NRS oraz MRC. Każdy z uczestników wypełnił ankietę dwukrotnie – przed rozpoczęciem badania oraz po sześciotygodniowym cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie sześciotygodniowego cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki zmniejsza częstość stosowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela oraz wpływa na lepszy stopień kontroli astmy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki trwającego 6 tygodni, wpływa na zmniejszenie częstości stosowania leków doraźnych rozszerzających oskrzela u 78,1% pacjentów z astmą oraz na poprawę stopnia kontroli astmy u 75% osób badanych. Na podstawie uzyskanych wyników, odnosząc się do szczegółowych celów pracy, można stwierdzić, że: 1) Zastosowanie cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki, trwającego 6 tygodni zmniejsza częstość stosowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela u osób z astmą. 2) Zastosowanie cyklu treningów oddechowych Metodą Butejki, trwającego 6 tygodni, wpływa na poprawę stopnia kontroli astmy u osób z astmą.

Źródła

  1.  Kinga Wasielewska, UM w Łodzi