Regulamin

§ 1 Definicje pojęć

 1. Sprzedawca – właściciel serwisu, Zostaw To Nam Katarzyna Feręc-Jankowska.
 2. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który za pośrednictwem Serwisu może nabywać Produkty.
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – ​​osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem https://www.innyrytm.pl/ , pod którym Sprzedawca prezentuje i sprzedaje swoje Produkty.
 6. Cena – ostateczna cena brutto produktu zawierająca podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, podana przez Sprzedawcę na stronie internetowej.
 7. Firma kurierska – podmiot świadczący usługi transportowe, z którym współpracuje Sprzedawca w celu dostarczenia zakupionych przez Kupującego Produktów.
 8. Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę, znajdujący się na stronie internetowej.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący do zawierania Umów Sprzedaży.
 11. Koszyk – forma elektronicznego zapisu wybranych przez Kupującego produktów w celu ich późniejszego zakupu.
 12. Umowa zawierana na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Sprzedawcę z Użytkownikiem bez jednoczesnej obecności dwóch stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem dostępnych w Sklepie Internetowym kanałów komunikacji na odległość.
 13. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE.

§ 2 Rejestracja

 1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży Użytkownik może dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie https://www.innyrytm.pl/ poprzez podanie prawdziwych danych, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego chęć rejestracji.
 2. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację. Po uzupełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 3. W przypadku zmiany danych Użytkownika konieczna jest ich aktualizacja przez Użytkownika w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 4. W celu rejestracji konieczne jest ustalenie hasła dostępu do Konta. Dostęp do danych w Koncie będą mieli wyłącznie Sprzedawca, Użytkownik oraz osoby, którym Użytkownik podał swoje hasło.
 5. Rejestracja ma na celu w szczególności ułatwienie zakupu Produktów poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych przy składaniu kolejnych zamówień. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji zostaną zapisane, a przy zakupie Produktów konieczne będzie jedynie potwierdzenie ich ważności poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub ich aktualizacja.
 6. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo do udziału w akcjach promocyjnych oraz do otrzymywania informacji o aktualnych promocjach i nowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony https://www.innyrytm.pl/ 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Użytkownik składa Zamówienie u Sprzedawcy po podaniu danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, po kliknięciu przycisku „Do koszyka” lub „Zapłać” (lub innego równorzędnego przycisku na stronie Sklepu). Jeżeli Klient składa Zamówienie bez rejestracji, przed naciśnięciem przycisku „Potwierdzam zamówienie” zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone przez Kupującego zamówienie na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail.
 5. Do momentu potwierdzenia wyboru odpowiednim przyciskiem Użytkownik może zmieniać i modyfikować Produkty znajdujące się w Koszyku,
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Kupującym, jeżeli podał numer telefonu.
 7. W wyniku złożenia Zamówienia przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktu i dostarczyć go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłacić Sprzedającemu Cenę i Koszty Dostawy.
 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący może zmienić zamówienie lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono jeszcze wysłane lub przekazane do realizacji, kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo pod adresem: kontakt@innyrytm.pl

§ 4 Sposoby płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności za Produkty zakupione w Sklepie Internetowym oraz Kosztów Dostawy na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru podawane są osobno przy składaniu zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. Płatności elektroniczne (online) za pośrednictwem serwisu bankowego.
  2. Płatność przy odbiorze Produktu – płatność przy odbiorze.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru i zamawia usługę według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie składania zamówienia, która uzależniona jest od miejsca dostawy wybranego przez Kupującego.
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek lub faktura VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zaznaczenie w formularzu zamówienia informacji „Chcę otrzymać fakturę” oraz podanie wszystkich niezbędnych danych do jej wystawienia.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Zamówione towary dostarczane są w sposób wybrany przez Kupującego.
 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Są one podawane w formularzu wypełnianym przez Kupującego w celu złożenia Zamówienia i są akceptowane przez Kupującego w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący może uzyskać informacje o realizacji zamówienia pod adresem e-mail: kontakt@innyrytm.pl
 5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostawie w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jakichkolwiek braków konieczne jest spisanie odpowiedniego protokołu. W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji zalecamy jak najszybszy kontakt Kupującego ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@innyrytm.pl

§6 Wymiana produktu

 1. Istnieje możliwość wymiany błędnie dobranego rozmiaru Produkt na inny w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu.
 2. Sprzedawca powinien poinformować Sprzedawcę o chęci wymiany Produktu drogą mailową na adres kontakt@innyrytm.pl oraz odesłać Produkt na własny koszt.
 3. Nowy Produkt zostanie wysłany na koszt Sprzedawcy na adres wskazany wcześniej przez Kupującego.
 4. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i musi być odesłany z paragonem lub fakturą VAT. Produkt noszący ślady użytkowania, uszkodzenia lub w nieoryginalnym opakowaniu nie podlega wymianie. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o braku wymiany Produktu drogą mailową, a Produkt zostanie odesłany na jego koszt.
 5. Wymianie nie podlegają towary, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie Użytkownika według podanej przez niego specyfikacji lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@innyrytm.pl. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Kupujący powinien odesłać zwracany towar na adres: ul. Rabindranatha Tagore 3/23, 93-503 Łódź.
 3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być koniecznie w oryginalnym opakowaniu i odesłany z paragonem lub fakturą VAT. Ewentualne ślady użytkowania, uszkodzenie lub brak oryginalnego opakowania spowodują odmowę przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o odmowie przyjęcia zwrotu drogą mailową, a Produkt zostanie odesłany na jego koszt.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a to, co strony świadczyły, podlega natychmiastowemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu . Sprzedawca poświadcza Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 5. W przypadku uznania zwrotu Sprzedający zwróci Kupującemu całą zapłaconą cenę na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazane w niniejszym Regulaminie.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb .1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@innyrytm.pl. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Kupujący powinien odesłać zwracany towar na adres: ul. Rabindranatha Tagore 3/23, 93-503 Łódź.
 9. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być koniecznie w oryginalnym opakowaniu i odesłany z paragonem lub fakturą VAT. Ewentualne ślady użytkowania, uszkodzenie lub brak oryginalnego opakowania spowodują odmowę przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o odmowie przyjęcia zwrotu drogą mailową, a Produkt zostanie odesłany na jego koszt.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a to, co strony świadczyły, podlega natychmiastowemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu . Sprzedawca poświadcza Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 11. W przypadku uznania zwrotu Sprzedający zwróci Kupującemu całą zapłaconą cenę na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 12. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazane w niniejszym Regulaminie.
 13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb .

§ 8 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określa w szczególności Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: https://www.innyrytm.pl/ lub pisemnie na adres: ul. Rabindranatha Tagore 3/23, 93-503 Łódź.
 3. Wraz z reklamacją wynikającą z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy przesłać paragon, fakturę VAT lub jej kopię.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: https://www.innyrytm.pl/ lub pisemnie na adres: ul. Rabindranatha Tagore 3/23, 93-503 Łódź.
 6. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawca. Reklamację Sprzedawca rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację jest wysyłana na adres podany przez Kupującego.
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sprzedawca niezwłocznie zwróci należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Reklamacji nie podlegają Produkty, których wada powstała na skutek niewłaściwego używania rzeczy przez Kupującego.

§ 9 Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.
 2. Produkty mogą być reklamowane na warunkach określonych w §8.

§ 10 Dane Osobowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania i sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Katarzyna Feręc-Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zostaw To Nam Katarzyna Feręc-Jankowska, NIP: 7251884135, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach świadczenia Usługi zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane Użytkowników, które służą do zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest w większości przypadków zgoda osoby, której dane dotyczą, a także konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem.
 6. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.
 7. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.
 8. W ramach Usługi przetwarzane są następujące dane:
  1. dane osobowe ujawnione podczas procesu rejestracji Użytkownika w postaci imienia i nazwiska, adresu, płci, numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych ujawnionych przez Użytkownika i umieszczonych na jego Koncie.
  2. inne dane dotyczące korzystania z Serwisu, tj. statystyki korzystania z Serwisu na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Administrator podejmuje decyzje wobec Użytkownika w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, tj. automatycznego przetwarzania danych osobowych; profilowanie to wykorzystywanie algorytmów komputerowych do analizy interakcji Użytkownika w celu prezentowania mu spersonalizowanych treści.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1.  prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W celu realizacji któregokolwiek z uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zgłosić żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innyrytm.pl
 12. Administrator przechowuje dane przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, a następnie przez czas trwania umowy lub usługi, a także przez okres, w którym jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu obowiązek podatkowy wygasa, obowiązek podatkowy wygasa w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 roku, poz 201 z późniejszymi zmianami) po wskazanych okresach czasu, dane będą anonimowe przez administratora i będą przechowywane (przetworzone) jedynie w celach statystycznych.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikować je i żądać ich usunięcia w całości lub w części.

§ 11 Cookies

 1. Serwis wykorzystuje małe pliki zwane cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i dostęp do nich przez Administratora.
 2. Cookies mogą być:
  1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że ​​są one używane do momentu opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
  2. pliki stałe, co oznacza, że ​​pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. uwierzytelnienie i utrzymanie sesji Użytkownika w Serwisie (dzięki temu nie musi on ponownie logować się do Konta po przejściu na kolejną stronę – tak działają tzw. niezbędne pliki cookies);
  2. optymalizacji i usprawnienia działania Serwisu – tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie danych o korzystaniu z Serwisu;
  3. zwiększenie funkcjonalności i niezawodności Serwisu oraz dostęp do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawna konfiguracja wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  4. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu, np. wykrywanie nadużyć w procesie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 4. Stosowanie plików cookies nie zmienia konfiguracji urządzenia Użytkownika i oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu. W ramach działalności mogą być również wykorzystywane pliki cookies podmiotów zewnętrznych, np. pochodzące z działalności i funkcjonowania Portalu Facebook.
 5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zazwyczaj dopuszczają zapisywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.
 6. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjne urządzenie końcowe użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w używanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dlatego jeśli Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usuwania najczęściej można znaleźć na oficjalnej stronie konkretnej przeglądarki.
 9. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację umieszczania plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

§ 12 Ochrona własności intelektualnej

 1. Autorem treści i grafiki w Serwisie jest: Katarzyna Feręc-Jankowska.
 2. Serwis wraz ze wszystkimi jego elementami jest chroniony prawem, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawą z kwietnia 16 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.).
 3. Autor zamieszczonych prac graficznych i treści nie wyraża zgody na ich publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (w publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych oraz w innych przewidzianych w ustawie o prawie autorskim) bez swojej pisemnej zgody.
 4. W przypadku ich niezgodnego z prawem wykorzystania (niezależnie od tego, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny czy niekomercyjny), Właściciel Serwisu podejmie kroki prawne w celu dochodzenia swoich praw określonych w Ustawie o prawie autorskim oraz prawa pokrewne.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści publikowanych w Serwisie pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw autorskich. Żadna część Serwisu nie może być używana bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne i finansowe poniesione w wyniku korzystania z treści zawartych w serwisie.
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest dla wszystkich osób bezpłatnie na stronie internetowej w zakładce Regulamin. Regulamin można w każdej chwili przeglądać i drukować.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2022 r. i obowiązuje do końca działalności Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego Regulaminu, które obowiązują do czasu przetwarzania danych podanych przez Użytkownika, o których mowa w § 10 sek. 12 Regulaminu.
 3. Właściciel uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: – zmiany zakresu świadczonych usług;
  1. względy technologiczne;
  2. – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;
  3. – decyzje i wytyczne organów stosujących prawo.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od daty opublikowania nowego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej lub podanego przez niego adresu e-mail.
 6. 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia swojego konta w Serwisie.
 7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Kona w Serwisie.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia powiadomienia Użytkownika na adres e-mail podany w Koncie, z ważnych powodów, takich jak:
  1. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej;
  2. naruszenie Regulaminu przez Użytkownika;
  3. braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika.
 9. Korespondencja kierowana do właściciela serwisu powinna być przetłumaczona na język polski lub angielski.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się następujące powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.